Vraag & Antwoord

Stichting NCO Algemeen

Wat is Stichting NCO?

Stichting NCO vertegenwoordigt de belangrijkste leveranciers van niet-chemische methoden en technieken van onkruidbestrijding in Nederland. Stichting NCO ziet het als haar taak om objectieve kennis en informatie over niet-chemische onkruidbestrijding te verspreiden en te delen en kennis over niet-chemische onkruidbestrijding toegankelijk te maken.

Uit welke partijen bestaat Stichting NCO?

De stichting heeft nu 7 leden. 6 producenten van niet-chemische technieken en 1 adviesbureau.
Het zijn: Ecoconsult (Dieren), Empas (Veenendaal), Jean Heybroek (Houten), Hoaf (Oldenzaal), Punt (Rotterdam), Wave Europe (Wekerom), Weed Control (Waalwijk).

Waarom is Stichting NCO opgericht?

Om gezamenlijk als belanghebbenden van niet-chemische onkruidbestrijding een belangrijke stem naar buiten te hebben en gezamenlijk kennis te kunnen verspreiden.

Wat is het doel van Stichting NCO?

Stichting NCO heeft als doel de ontwikkeling en bevordering van niet-chemische onkruidbestrijding van onkruid op verhardingen. Daarvoor is het van belang dat deze innovatieve methodieken ook kunnen rekenen op een goede toegang tot de markt. Deze markttoegang is op dit moment echter onvoldoende gewaarborgd.

Hoe groot is het marktsegment van niet-chemisch onkruidbeheer?

Gericht op gemeenten: 50% van het oppervlak van gemeenten wat gelijk is aan 32% van het aantal gemeenten. Daarnaast zijn er nog particulieren en bedrijventerreinen.

Wat zijn de verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling van dit marktsegment?

De afgelopen jaren was er sprake van innovatie in het niet-chemische segment. Dit leidde tot verbetering van de toepassing van niet-chemische methoden. Verder was er sprake van verandering van aanbod van behandeling naar aanbod van beeld. Van pioniersfase naar een professionele fase. Van duur/beginnersfouten naar goed werkende technieken. Van  duurder t.o.v. chemie naar gelijkwaardig prijsniveau en betere kwaliteit. Dit zal door de vergroting van de markt in de komende periode alleen maar versneld doorzetten.

Wie zijn de afnemers?

RWS, Defensie, Provincies, Waterschappen, Gemeenten, hoveniers, aannemers (toepassers zijn leden van VHG en Cumela)

Methoden van niet-chemisch onkruidbeheer

Waarom moeten gemeenten niet-chemische methoden van onkruidbeheer gaan toepassen?

Oplossing voor het waterbezwaar,  volksgezondheid en  kwaliteit van de resultaten. Niet chemisch onkruidbeheer is binnen afzienbare termijn beschikbaar tegen gelijkwaardige kosten. Daarmee is er tevens een juiste verhouding tussen people, planet en profit.

Zijn de partijen bezig met innovatie?

Innovatie is de basis van deze bedrijfstak. Naast handel is dit hun core-bussiness.

Wat zijn de voordelen van de verschillende niet-chemische methoden?

Geen gevaar voor volksgezondheid (CO2 is beperkter t.g.v. doorontwikkeling)

  • Preventieve werking en uitputting
  • Geen bevordering resistente onkruiden
  • Geen administratieve lasten
  • Vergelijkbare kosten, betere kwaliteit
  • Minder weer afhankelijk, minder fraudegevoelig
  • Groeiende bedrijfstak met innovatieve kansen en exportkansen

Wat voor machines worden er gebruikt?

Tractiedragers met of mechanische of thermische bewerking.

 

Hoe werken de diverse methoden?

Heet water

Thermische onkruidbestrijding is gebaseerd op het overbrengen van energie op de plant, waarbij de celstructuur wordt vernietigd. Oppervlaktewater is één van de beste energiedragers die in de natuur vrij voor handen is. Deze techniek is op alle verhardingen inzetbaar. Door de grote energieoverdracht van heet water volstaat een lage behandelfrequentie van maximaal vier beurten per jaar.

 Stoom

Een variant op heet water is het gebruik maken van stoom. De stoom wordt onder hoge druk en bij een temperatuur van 120 – 140°C op de plant gespoten, zonder dat naastliggende planten worden aangetast. Op de plant wordt de stoom omgevormd naar heet water dat de plant vernielt. De plant raakt gestrest als gevolg van beschadigde cellen, spreekt zijn wortelreserves aan en sterft zo met wortel en al uit.

Hete lucht

Hete lucht  werkt door middel van hete luchtcirculatie van 370°C. Door deze te richten op ongewenste vegetatie barsten de bladcellen open, waardoor het vocht er uit treedt en eiwitten stollen. Het gevolg is dat het onkruid verwelkt, bruin wordt en afsterft. Bijkomend voordeel is dat deze hitte behandeling ook preventief werkt doordat aanwezige onkruidzaden in de luchtcirculatie worden opgenomen en hun kiemkracht verliezen.

Branden

Men heeft twee soorten onkruidbranders. De stootbrander richt de vlam recht naar beneden, waardoor men met een hoge temperatuur het onkruid te lijf gaat. De infraroodbrander richt de vlam omhoog en verhit een plaat of een metalen rooster. De weerkaatste infraroodstralen en de warme lucht zorgen voor een onkruid dodend effect. Deze techniek is op alle verhardingen toepasbaar en bij een niet te grote hoeveelheid onkruid. Onkruidzaden worden eveneens gedood.

Borstelen

Borstelmachines kunnen afhankelijk van de borstel die wordt gebruikt ook onkruid verwijderen. Het onkruid wordt dan net boven de verharding afgesneden. Op vele plaatsen worden borstelmachines ingezet als preventieve maatregel. Door regelmatig het zand van verhardingen te verwijderen worden de kiem- en groeiplaatsen voor het onkruid weggehaald. Een onkruidborstel werkt effectief en het resultaat is onmiddellijk zichtbaar.

 

Welke methoden van onkruidbeheer zijn vertegenwoordigd in Stichting NCO?

Heetwater, stomen, hete lucht, branders en borstels. Anders gezegd er is een verdeling opgedeeld in thermische en mechanische methoden.

Werkwijze

Wat is er bekend uit onderzoek over het effect van niet-chemische onkruidbestrijding?

Er is een Deens onderzoek beschikbaar. Daarnaast is de Universiteit van Gendt (B) met onderzoek bezig.

Leidt niet-chemische onkruidbestrijding tot extra werk?

Nee

Kan onkruid resistent worden voor niet-chemische bestrijdingsmiddelen?

Nee

Hoe lang blijft onkruid weg als het niet-chemisch behandeld wordt?

Afhankelijk van de gebruikte methode tussen de 3 weken  en 2 maanden. Overigens is het niet weg, maar beperkt in bezetting en hoogte. Daarnaast hebben de termische methoden een uitputtende en/of preventieve werking waardoor kiemen en beginnend onkruid direct worden vernietigd, bij mechanische methoden wordt voedingsbodem en zaden preventief verwijderd .

Hoe vaak moeten de diverse niet-chemische methoden per jaar gebruikt worden?

Afhankelijk van gebruikte methode tussen de 2 en 8 behandelingen per jaar.

Kosten

Wat zijn de kosten van niet-chemisch onkruidbeheer per m2 per methode?

Prijzen liggen op dit moment ruim beneden de 20 ct/m2/b-beeld/jaar.

Is niet-chemische onkruidbestrijding duurder dan bestrijding met gif?

Bij de juiste aanpak en uitgangspunten niet!

Wat zijn de jaarlijkse kosten van chemisch onkruidbeheer voor een gemeente?

Minimaal 10 ct/m2/b-beeld/jaar, waarbij administratieve procedures, certificaat kosten, toepassing van NCO-methoden en waterzuiveringskosten nog niet of slechts deels zijn meegenomen.

Brengt de overschakeling van chemisch naar niet-chemisch extra kosten voor gemeenten met zich mee?

Er bestaat veel onduidelijkheid over überhaupt te behandelen oppervlakken. Daarnaast zijn veel “bestekken” langjarig, waardoor de huidige ontwikkelingen nog niet in de prijs zijn verwerkt. Door twijfel in de markt om goede methoden te kiezen van NCO, maar ook door nu DOB niet op de goede manier (gebruik te maken van NCO) wordt veel groeipotentieel gekweekt. Dit zal de kosten voor chemie opdrijven gedurende de komende jaren.

Bij een 0-situatie van beide methoden (waarbij alleen NCO kan terugdringen) zal het kostenniveau van NCO binnen 2 jaar minstens gelijkwaardig zijn aan DOB.

Nationaal Actieplan Gewasbescherming

Wat is de visie van Stichting NCO op het NAP?

Zij omarmt de uitgangspunten ervan: geen chemie toepassen, op enkele uitzonderingen na, waar nog ontwikkeld moet worden. De overgangstermijn (zoals gesuggereerd 5 jaar) vindt zij veel te lang. Dit geeft een verkeerd signaal om te gaan bewegen, demotiveert investeringen en innovaties en geeft een erg lang effect door meerjarige contracten.

Neemt Stichting NCO deel aan het NAP?

Ja, zij neemt deel aan de werkgroep NAP niet-landbouw van de ministeries I&M en EL&I.

Wet- en regelgeving

Wat is de huidige stand van zaken ten aanzien van de huidige wet- en regelgeving?

NCO behoeft geen wet- en regelgeving, anders dan machinerichtlijnen, etc. DOB wel. Daar speelt de invoering van een certificaat, zoals bij asbest. Echter waar bij asbest de omgeving ook goed is geregeld, is dit bij chemie bij verhardingen niet.

Volksgezondheid

Zijn er gevolgen van niet-chemisch onkruidbeheer voor de volksgezondheid?

Nee, tenzij gesteld wordt ten opzichte van autogebruik en landbouwverkeer dat de vervanging van de tractie van chemie naar tractie voor NCO meer CO2 en fijnstof teweeg brengt. Feitelijk is dit zo, het moet echter niet  uit het verband worden getrokken. De afwenteling van het aspect toxiciteit naar CO2 is alleszins aanvaardbaar ten gevolge van de waterbezwaarlijkheid van glyfosaat.

Zijn er gevolgen van niet-chemisch onkruidbeheer voor dieren?

Nee

Milieu

Wat zijn de gevaren van niet-chemische methoden voor het milieu?

Geen, de afwenteling van het aspect toxiciteit naar CO2 is alleszins aanvaardbaar ten opzichten van de waterbezwaarlijkheid van glyfosaat.

Het verwarmen van het water vereist energie wat leidt tot CO2 uitstoot. Dat is toch slecht voor het milieu?

Ja, geen behandeling zal altijd beter zijn. Echter niet voor “veilig, heel en schoon”. Dit is de beste manier van bestrijden gezien alle andere methoden met hun gevolgen. Daarnaast is hier nog veel doorontwikkeling mogelijk (de beste manier van niet- chemische bestrijden is afhankelijk van, vervuiling, de fase van het  onkruid, onkruidbezetting en ondergrond).

Onkruidbeheer door middel van heet water leidt tot verspilling van grote hoeveelheden water. Klopt dat?

Nee, de energiedrager (water en lucht) wordt uit het milieu genomen en weer in het milieu gebracht, zonder verdere toevoeging van middelen.

Wat is het verschil in overlast voor omwonenden tussen chemisch en niet-chemisch onkruidbeheer?

Het grote voordeel is dat ook omgeving bij NCO niet in contact komt met chemie of gif.