Verbod op chemische onkruidbestrijding essentieel voor milieu en gezondheid

Rapport van Universiteit Wageningen schetst vertekend beeld

Chemische onkruidbestrijding op verhardingen leidt tot grote risico’s voor milieu en gezondheid. Daarom is een verbod op chemische onkruidbestrijding op korte termijn essentieel. Dat stelt Stichting Niet-Chemische Onkruidbestrijding (NCO) in reactie op de conclusies uit het deze week verschenen LCA onderzoek naar onkruid-bestrijdingsmethoden. Uit het rapport zou blijken dat chemische onkruidbestrijding met glyfosaat op verhardingen volgens de DOB-richtlijnen overall het beste is voor milieu. De gehanteerde onderzoeksmethoden schetsen echter een vertekend beeld en doen geen recht aan de werkelijkheid. Volgens Stichting NCO is een groot aantal kanttekeningen te plaatsen bij deze conclusie, aangezien er onder andere geen rekening is gehouden met de gevolgen van het chemische gif voor het drinkwater.

Niet-chemische onkruidbestrijding meest milieuvriendelijk

Het onderzoek ‘LCA quickscan vergelijking onkruid-bestrijdingsmethoden’ is uitgevoerd in opdracht van Plant Research International, onderdeel van Universiteit Wageningen (WUR-PRI). In de vergelijking van de output van diverse methoden wordt niet per impactcategorie gekeken naar de gevolgen. Ze worden opgeteld in een grafiek waaruit de gevolgen voor de drinkwaterkwaliteit in Nederland onvoldoende naar voren komen. Dit heeft grote gevolgen voor de conclusies van het rapport. Gebruik van het gif glyfosaat op verhardingen leidt tot de grootste risico’s voor mens en milieu door overschrijding van drinkwaternormen. Dit werd in februari al geconcludeerd door het Planbureau voor de Leefomgeving (evaluatie eerste nota gewasbescherming). Het is bijzonder opmerkelijk dat de drinkwaternormen niet zijn meegenomen in het onderzoek, net zoals er geen externe review gedaan is door LCA-experts of stakeholders. Daarnaast zijn de LCA berekeningen uit het onderzoek niet volledig terug te koppelen naar de werkelijkheid. In de praktijk wordt veel meer glyfosaat gebruikt dan in de LCA berekening is meegenomen. De sensortechniek bepaalt de hoeveelheid te spuiten middel op de mate van onkruidbegroeiing. Dat is niet altijd conform de, in het onderzoek gebruikte, voorgeschreven normen. Ook heeft het onderzoek gerekend met een hogere behandelfrequentie van niet-chemische methoden dan noodzakelijk, wat leidt tot een hogere uitstoot van brandstoffen. Door deze selectieve opzet van het onderzoek doet de conclusie geen recht aan de werkelijkheid. Gebruik van niet-chemische middelen blijft nog altijd de meest milieuvriendelijke vorm van onkruidbestrijding op verhardingen.

Nederlands Actieplan Gewasbescherming

Op 16 juli jl. publiceerde het ministerie van I&M de Tweede nota duurzame gewasbescherming waarin wordt beschreven hoe duurzame gewasbescherming voor de periode 2013-2023 moet plaatsvinden. Het Nederlands Actieplan Gewasbescherming (NAP) is onderdeel van deze nieuwe Nota en is opgesteld met input van alle stakeholders op het gebied van onkruidbestrijding. Het NAP bevat een verbod voor chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen per 2018. Stichting NCO heeft daarbij al sterk gepleit voor een overgang per 2015. De niet-chemische markt is er nu al klaar. Een snel verbod draagt bij aan minder grote schade voor milieu- en gezondheid. Het NAP ligt op het moment bij het minsterie ter inspraak en zal na de verkiezingen behandeld worden door de nieuwe Tweede Kamer.

Arnhem, 20 augustus 2012