Water beoogde fysisch-chemische kwaliteit van het watersysteem nog veraf

Sinds enkele jaren waait er een nieuwe wind door het waterbeleid, zowel op Europees als op Vlaams niveau. Daar waar voorheen het beleid en het beheer m.b.t. oppervlaktewaterkwaliteit en -kwantiteit, grondwaterkwaliteit en -kwantiteit, waterrecreatie, transport over water enz. vaak los van elkaar tot stand kwamen en er slechts een beperkte onderlinge afstemming was over administratieve en juridische grenzen heen, treedt integraal waterbeleid alsmaar meer op de voorgrond. Integraal waterbeleid wil op een gecoördineerde en geïntegreerde manier het watersysteem ontwikkelen, beheren en herstellen, niet alleen om het watersysteem te herstellen en te ontwikkelen, maar ook om het duurzame, multifunctionele gebruik ervan nu en in de toekomst te verzekeren. Tegelijk is er een tendens naar een meer ecologische benadering en ligt de nadruk – ook in wettelijke context – steeds meer op ecologische kwaliteitsdoelstellingen.

Water beoogde fysisch-chemische kwaliteit van het watersysteem nog veraf